Przejdź do treści
Strona główna » Kontakt

Kontakt

treści i obsługa serwisu www

anKa mrówczyńska

pomysłodawczyni kampanii, Prezes Zarządu Fundacji zPogranicza, redaktorka serwisu

fundacja@zpogranicza.pl

Kontakt dla mediów, zapytania o współpracę

Emilia Hahn

Prezes Zarządu i właścicielka agencji PR Hub

emilia.hahn@prhub.eu
502 325 812
Wyślij wiadomość
Ten formularz kontaktowy zabezpieczony jest za pomocą Google reCaptcha. Sprawdź Politykę Prywatności oraz Regulamin Google.

Kto jest administratorem danych?


Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest Fundacja zPogranicza, prowadząca działalność pod adresem: Legnicka 65, 54-206 Wrocław, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8943183030, o nadanym numerze KRS: 0000960222, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.


Jak można skontaktować się z administratorem danych?


Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów: 1. Adres pocztowy – Fundacja zPogranicza, Legnicka 65, 54-206 Wrocław

 2. Adres poczty elektronicznej – fundacja@zpogranicza.pl

 3. Formularz kontaktowy – dostępny pod adresem: https://zaburzenieborderline.pl/kontakt


Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?


Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.


Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła?


Dane pozyskiwane są z następujących źródeł: • od osób, których dane dotyczą

 • w przypadku rejestracji przy użyciu portali społecznościowych, za wyrażoną świadomą zgodą tych osób, z tych portali społecznościowych


Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?


W serwisie przetwarzane są dane osobowe zwykłe, podane dobrowolnie przez osoby, których dotyczą (Np. imię i nazwisko, login, adres e-mail, telefon, adres IP, itp.)
Szczegółowy zakres przetwarzanych danych dostępny jest w Polityce Prywatności.


Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?


Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów: • Realizacji usług elektronicznych:

  1. Usługi komentowania / polubienia wpisów w Serwisie bez konieczności rejestrowania się

  2. Usługi udostępniania informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach społecznościowych lub innych witrynach. • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych

 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora


Dane osobowe zbierane podczas przekazywania darowizny na rzecz Fundacji są przetwarzane w celu: 1. Zawarcia i wykonywania umowy, której stroną jest darczyńca (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

 2. Wywiązania się z obowiązków prawnych organizacji, wynikających np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 3. Dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 4. Zapewnienia prawidłowego kontaktu– (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)


Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?


Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie: 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  1. art. 6 ust. 1 lit. a
   osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

  2. art. 6 ust. 1 lit. b
   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

  3. art. 6 ust. 1 lit. c
   przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

  4. art. 6 ust. 1 lit. f
   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

 3. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)

 4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)


Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora? • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw, w tym między innymi;

 • W celu oceny ryzyka potencjalnych klientów

 • W celu oceny planowanych kampanii marketingowych

 • W celu realizacji marketingu bezpośredniego


Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?


Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:


Co do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia Usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)


Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez Użytkownika.


Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:


Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony.


Dane osobowe zebrane podczas przekazania darowizny:


Dane osobowe zebrane podczas przekazania darowizny na rzecz Fundacji przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych, czyli przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym dokonano darowizny. Dane osobowe w celu dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń będą przechowywane przez okres 3 lat


Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych?


Co do zasady jedynym odbiorcą danych jest Administrator.


Przetwarzanie danych może jednak być powierzone innym podmiotom, realizującym usługi na rzecz Administratora w celu utrzymania działalności Serwisu.


Do podmiotów takich można zaliczyć między innymi: • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora

 • Biuro rachunkowe świadczące usługi księgowe dla Administratora.


Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?


Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.


Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?


Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).


Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 1. Prawo dostępu do danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 2. Prawo do sprostowania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 3. Prawo do usunięcia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
  W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.
  W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 7. Prawo wniesienia skargi
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Skip to content